بازاریابی

بازاریابی و مارکتینگ (Marketing)

بازاریابی

4ps-marketingبازاریابی به عنوان آن دسته از عملکردها و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تعریف شده‌است، که فرایندهای مبادله را بین تولید کنندگان و مشتریان سازمانی تسهیل می‌کند.

کارن بازاریابی شما را با هدف گذاری آغاز می کند. پس از شناسایی بازار هدف و مشتری هدف، اجرای پلان بازاریابی را از طریق برنامه های ترکیبی بازاریابی نظارت می کند.
از «چهار پی بازاریابی – 4Ps Marketing» "متشکل از محصول (Product)، توزیع (Place)، قیمت (Price) و ترویج (Promotion)" نیز به عنوان ابزاری، جهت دستیابی به اهداف خود در بازار هدف استفاده خواهیم کرد.

بازاریابی دارای انواع مختلفی است:

بازاریابی صنعتی
بازاریابی مصرفی
بازاریابی چندسطحی
بازاریابی پارتیزانی
بازاریابی مویرگی
بازاریابی چریکی
بازاریابی دهان به دهان
بازاریابی اینترنتی
بازاریابی ربایشی
بازاریابی تک به تک
بازاریابی شبکه‌ای
بازاریابی ویروسی
بازاریابی سیستماتیک
بازاریابی محتوا
بازاریابی مفهوم

برای دریافت اخبار و رویدادهای مهم عضو شوید

captcha